Search All 2023 Events
 

1934 Results

<<   <   Page 1 of 162   >   >>
Poster
Wed 2:30 Learning Domain-Agnostic Representation for Disease Diagnosis
Churan Wang · Jing Li · Xinwei Sun · Fandong Zhang · Yizhou Yu · Yizhou Wang
Poster
BEVDistill: Cross-Modal BEV Distillation for Multi-View 3D Object Detection
Zehui Chen · Zhenyu Li · Shiquan Zhang · Liangji Fang · Qinhong Jiang · Feng Zhao
Poster
Mon 2:30 A Multi-Grained Self-Interpretable Symbolic-Neural Model For Single/Multi-Labeled Text Classification
Xiang Hu · XinYu KONG · Kewei Tu
Poster
Suppressing the Heterogeneity: A Strong Feature Extractor for Few-shot Segmentation
zhengdong Hu · Yifan Sun · Yi Yang
Poster
Achieve the Minimum Width of Neural Networks for Universal Approximation
Yongqiang Cai
Poster
UniKGQA: Unified Retrieval and Reasoning for Solving Multi-hop Question Answering Over Knowledge Graph
Jinhao Jiang · Kun Zhou · Xin Zhao · Ji-Rong Wen
Poster
On amortizing convex conjugates for optimal transport
Brandon Amos
Poster
Wed 2:30 Discovering Evolution Strategies via Meta-Black-Box Optimization
Robert Lange · Tom Schaul · Yutian Chen · Tom Zahavy · Valentin Dalibard · Chris Lu · Satinder Singh · Sebastian Flennerhag
Poster
DualAfford: Learning Collaborative Visual Affordance for Dual-gripper Manipulation
Yan Zhao · Ruihai Wu · Zhehuan Chen · Yourong Zhang · Qingnan Fan · Kaichun Mo · Hao Dong
Poster
Molecular Geometry Pretraining with SE(3)-Invariant Denoising Distance Matching
Shengchao Liu · Hongyu Guo · Jian Tang
Poster
SIMPLE: Specialized Model-Sample Matching for Domain Generalization
Ziyue Li · Kan Ren · XINYANG JIANG · Yifei Shen · Haipeng Zhang · Dongsheng Li
Poster
Contextual Image Masking Modeling via Synergized Contrasting without View Augmentation for Faster and Better Visual Pretraining
Shaofeng Zhang · Feng Zhu · Rui Zhao · Junchi Yan